Destek ve Teşvikler

1. Avrupa Yatırım Bankası Kredileri

AYB kamu ve özel sektör projelerini finanse etmektedir. AYB 30-40 milyon Euro'luk projelerle direkt temas kurarken daha küçük ölçekli kredi taleplerini aracı bankalar kanalıyla kabul etmekte­dir. Türkiye'deki AYB aracı bankaları;

• Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

• Sınai Yatırım Bankası

• Vakıflar Bankası'dır.

AYB başvurusu için projelerin ekonomiye katkı sağlaması, çevereye duyarlı, teknik bir proje olmalı.

Finansman Şartları

Sanayi Projelerinde asgari 4 yıl azami 15 yıl vade şartı konulmuş-tur. Faiz oranları en düşük düzeydedir. Kamu'da hükümet garantisi, özel söktör'de A düzeyinde notu olan Banka teminatı gerekmektedir.

Bütçesi 25 milyon euro kadar olan projeler Küçük ve Orta Boy proje,

Bütçesi 25 milyondan fazla olan projeler ise büyük projeler olarak kabul edilmektedir.

AYB KOBİ kredilerinden yararlanma kriterleri;

- KOBİ olma kriteri ( 500 kişiyi aşmamalı,Bilgi teknolojileri,tu-rizm,sanayi alanlarında faaliyet gösteren ,net sabit varlığı 75 milyon Eu­ro'dan az olmalı)

- Geri ödemesi 2 yıl ödemesiz toplam 7 yıl dır.

- Ödeme 6 ayda birdir.

Daha geniş bilgi için; http://www.eib.org


2. Dış Ticaret Müsteşarlığı

Yardım Alanları:

- Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımı (*)

- Yurt Dışında Milli Veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

- Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi

- Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

- Eğitim Yardımı

- İstihdam Yardımı

*Destekten faydalanacak Ar-Ge faaliyet aşamaları aşağıdadır;

a) Kavram geliştirme

b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü

c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar çalışmaları v.b. çalışmalar

d) Tasarım ve çizim çalışmaları

e) Prototip üretimi

f) Pilot tesisin kurulması

g) Deneme üretimi

h) Patent ve lisans çalışmaları

ı) Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri.

Bünyelerinde veya Türkiye’de bünyeleri dışında AR-GE faaliyetinde bulunan kuruluşların yukarıda belirtilen faaliyetlerine ilişkin harcamaları bu Tebliğ kapsamında belirtilen esaslar çerçevesinde temel destek oranı olarak en fazla %50 oranında ve ilave desteklerle beraber en fazla % 60’a kadar desteklenir. Destek süresi proje bazında en çok 3 (üç) yıldır.

Adres: İnönü Bulvarı, 06510 Emek – ANKARA
Tel: (0312) 212 88 00
Fax: (0312) 212 88 81
Daha geniş bilgi için; http://www.foreigntrade.gov.tr


3. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)

Eğitim Yardımı

Ülkemizde ihracatın desteklenmesi amacıyla hazırlanan bir dizi Devlet Yardımlarından birisi de “Eğitim Yardımı”dır. Sağlanan destek ile firmaların ürettikleri ürünleri uluslararası piyasalarda verimli ve etkin bir şekilde pazarlayarak rekabet güçlerini artırmaları ve uluslararası nitelik kazanmalarındaki temel gereksinimlerinden birisi olan eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunulması amaçlanmıştır. “Eğitim Yardımı” bu amaca yönelik olarak ihracatçı firmaların yönetici ve çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetlerine ilişkin giderlerinin KOBİ’ler için %50, SDŞ’leri için %75’nin devletçe karşılanması imkanını getirmektedir.

Eğitim Konuları:

- Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı
- İhracat için pazar ve müşteri bulma, pazar analizi, pazar araştırması, alıcıyla müzakere ve yazışma teknikleri ve fiyat verme,
- İhracata ulusal ve uluslararası finansman sağlama teknikleri
- Rekabet hukuku ve koşulları ile Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuatı, uluslararası pazarlama teknikleri
- Moda-Marka tasarımı ve benzeri alanlar

Adres: Mithatpaşa Cad. No:60, 06420 Kızılay - ANKARA
Tel: (0312) 417 22 23
Fax: (0312) 417 22 33
Daha geniş bilgi için; http://www.igeme.org.tr


4. İhracatçı Birlikleri

Firmalar, Türkiye'de bulunan toplam 12 adet ihracatçı birliğinden, bağlı oldukları birliğe müracaat edeceklerdir.

Devlet Yardımı

- Yurt Dışı Fuar / Sergi

- Yurt İçi Fuar

- Yurt Dışı Ofis-Mağaza

- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi


5. İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)

Devlet Yardımı

- Pazar Araştırması (KOBİ'ler arasında uluslararası işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi)

İhracat Pazar Araştırması Desteği (İPAD)

İhracat Pazar Araştırması Desteği (İPAD) firmaların ürünleri için doğru pazar bulmak ve doğru ihracat pazarlama stratejisi belirlemek amacıyla, detaylı ve sistematik olarak pazar araştırması yapmalarını teşvik etmek üzere oluşturulmuş ve uygulamaya konmuş bir devlet yardımı programıdır.
İhracat Pazar Araştırması Desteği, ilgili mevzuat çerçevesinde İGEME-İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) adına uygulanmaktadır.
İhracat Pazar Araştırması Desteği’nden imalat sanayi alanında üretim ve ticaret faaliyetinde bulunan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile sanayi sektöründeki Üretici Dernekleri faydalanabilir.
Gerçekleştirilip sunulan projenin uygun görülmesi halinde;
a) Bir KOBİ’ye her bir projesi için harcama belgelerine istinaden en fazla 7.500 $; bir yılda en fazla 15.000 $; bu destek programının uygulamada olduğu süre içinde toplam olarak en fazla 75.000 destek,
b) Bir SDŞ veya Üretici Derneğince yürütülen ve uygun görülen her bir proje için, harcama belgelerine istinaden en fazla 10.000 $; bir yıl içinde en fazla 50.000 destek, sağlanır.

Adres: Rumeli Cad. No: 85/7, 80220 Osmanbey – İSTANBUL
Tel: (0212) 230 76 37 - 233 94 37
Fax: (0212) 247 75 87
Daha geniş bilgi için; http://www.ikv.org.tr


6. KOSGEB Ar-Ge Destekleri

KOSGEB Ar-Ge Desteği olarak 25.000 ABD doları karşılığı TL tutarında geri ödemeli malzeme -techizat desteği ile 35.000 ABD ABD doları karşılığı TL tutarında geri ödemesiz destekler vermektedir. Ayrıca işletmelere bağımsız bir işlik alanı tahsis edilir, standart mobilya / büro ekipmanı tahsis edilir, ortak kullanım amaçlı (Telefon, faks, fotokopi, dokümantasyon, sekreterya, mevcut bilgi ağları, ortak kullanım atelyeleri, toplantı, sergi, konferans, mekanları vb.) hizmetler sunulur.

Proje bazında Ar-Ge çalışmalarında kullanılacak makine ve techizatın alımında, danışmanlık hizmetleri, laboratuvar / atelye hizmetleri, enformasyon hizmetleri, fuar hizmetleri, tanıtım gibi destekler vermektedir.

Daha geniş bilgi için; http://www.kosgeb.gov.tr


7. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

Devlet Yardımı

- Fikri ve Sinai Mülkiyet Haklarının Korunması

- Patent, Faydalı Model Belgesi ve Endüstriyel Tasarım Tescil Yardımı

Adres: Necatibey Caddesi No:49 06440 ANKARA
Tel: (0312) 232 54 25
Fax: (0312)232 54 13
Daha geniş bilgi için; http://www.turkpatent.gov.tr


8. TTGV Ar-Ge Desteği

TTGV desteği için başvuru önşartı fitrmanın sanayi sicil belgesine sahip ARGE kuruluşları ve yazılım şirketleri olmasıdır. Desteklenen faaliyetler, "teknolojik ürün ve proses inovasyonu" kavramı içerisinde, bilgi birikimi firmada kalacak şekilde, firma tarafından gerçekleştirilen teknoloji geliştirme projeleridir. Proje süresi en fazla 2 sene olup sağlanacak destek alt sınır olmaksızın en fazla 2,5 milyon ABD Doları. Destek oranı proje bütçesinin %20’sidir. Yapılan yardımın geri ödemesi 4 yıl içinde yapılır. Destek kapsamında projeyle ilgili personel, teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı harcamaları dahildir.

Adres: Atatürk Bulvarı No:221 2.Kat B Blok Kavaklıdere/Ankara
Tel: (312) 467 2179
Faks: (312) 467 4079
Daha geniş bilgi için; http://www.ttgv.org.tr


9. TÜBİTAK (TİDEB) Ar-Ge Desteği

TÜBİTAK bünyesinde faaliyet gösteren TİDEB - Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı’nın Ar-Ge Yardımı hibe şeklinde bir yardım olup; desteklenmeye değer bulunan Ar-Ge projelerine ilişkin giderlere uygulanan temel destek oranı en fazla %50, ilave desteklerle beraber en fazla %60 olmaktadır. Başvuru için önkoşul firmanın yazılım geliştirme veya ARGE yapmasıdır. Yardımın kapsamına projelerin; personel, seyehat, alet/teçhizat/yazılım/yayın alımları, yurt içi ARGE kuruluşlarına yaptırılan işler danışmanlık/hizmet alımları, malzeme giderleri ile patent başvuru giderleri dahildir. Destekleme süresi, uluslararası projeler dışındaki projeler için en çok 3 (üç) yıldır. Projenin değerlendirilme süresi en çok 3 aydır.

Adres: Atatürk Bulvarı No: 221 06100 Kavaklıdere/Ankara
Tel: (312) 467 1801
Faks: (312) 427 4305
Daha geniş bilgi için; http://www.tideb.tubitak.gov.tr

Hiç yorum yok:

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE