Proje Tanımlama Dokümanı(PTD)

Proje Tanımlama Dokümanı(PTD) Nedir?

Proje Tanımlama Dokümanı, bir projenin dökümante edilmesi ve kontrolü için gerekli olan en iyi araçtır. İdeal kurallar çerçevesinde yazılı hale getirilmiş PTD proje sürecinde hem planlayanlara hem de uygulayanlara önemli derecede yardımcı olacaktır.
Bu doküman sayesinde proje hedefleri, kısıtları, riskleri ve vb. tanımlanacaktır. PTD’nın yayınlanmasıyla, projenin başlangıcı resmiyet kazanmakta ve ilgili kaynakların yetki ve sorumlulukları tüm organizasyona duyurulmaktadır.
Projenin uygulama bölümünde yaşanabilecek çatışmaları en aza indirebilmek proje takımındaki stres düzeyini en düşük seviyede tutabilmek ve projeyi doğru hedeflere yönlendirebilmek için projenin başlangıcında tüm proje taraflarının mutabık kalabileceği bir doküman hazırlamak, proje başarısını olumlu yönde etkileyecektir. PTD hazırlamak Proje yöneticisinin sorumluluğundadır.

PTD Nasıl Yazılır?

Uzmanlara göre PTD’nda aşağıdaki 6 -8 başlığın olması gerekmektedir:

Arka plan(Background)
Projenin tarihçesi ile bilgiler yer alır. Projenin neden başlatıldığının açıklandığı ve başlamasına sebep olan faktörlerin tanıtıldığı bölümdür.
Amaçlar(Objektives)
Projenin sonunda ulaşılmak istenen ürünün/hizmetin açık olarak belirtildiği bölümdür. Ayrıca, projenin bütçe, efor ve süre hedefleri de yazılı hale getirilmelidir. Projenin başarısını daha iyi analiz edebilmek amacıyla, amaçlar detaylandırılarak ölçülebilir hedefler konmalıdır. Projenin belirli aşamalarındaki maliyet, efor ve süre hedefleri belirlenerek projenin işleyişi kontrol altına tutulmaya çalışılabilir.
Bir projede yalnızca yukarıdaki üç faktörün hedef olarak belirlenmesi yeterli olmayabilir.Proje tamamlanmasıyla,ulaşılmak istenen ciro/kar, rakipler arasındaki seviye,müşterilerin gözünde yaratılmak istenen imaj pazarda ulaşılmak istenen pay gibi hedefler, projenin başarını ölçmemizde faydalı olacaktır.
Amaçlar belirlenirken SMART özelliğe sahip olması gerekir:
Spesific -Belirgin
Measurable -Ölçülebilir
Achievible -Ulaşılabilir
Realistik -Gerçekçi
Time Bounded -Zaman Sınırlı
Kapsam(Scope)
Kapsam Tanımıyla,projenin sınırları belirlenmektedir.Böylece hangi aşamaların projeye dahil edildiği ve hangi aşamaların projenin dışında kalmış olduğu belirlenmiş olur.
Kısıtlar(Constraints)
Projenin tanımını ve ya belirli bir süre için tanımlanan kıt kaynaklardır. En önemli kıt kaynak zamanın kendisidir.Gözle görülebilen ve ölçülebilen diğer kısıtlar,bütçe,insan-makine malzeme kaynakları olarak karşımıza çıkar.
Kabuller(Assumptions)
Kabuller(varsayımlar) bazı parametlerin(değişkenlerin) geleceğe yönelik ne tip değişikliklere uğrayacağını gösteren tahminlerdir.Rakip sayısı,müşteri beklentileri,teknolojik gelişmeler,makro ekonomik göstergeler,Pazar büyüklüğündeki,para piyasalarındaki gelişmeler v.b birer parametre olarak görülebilir
Raporlama(Reporting)
Projenin kontrol sürecini tanımlamak için hazırlanması gereken bölümdür.Kontrol edilmek istenen kriterler belirlenmeli ve yapılacak kontrol sonucunda ortaya çıkacak verilerin kimlere,ne sıklıkla ve hangi formatlarda raporlarda tanımlanmalıdır.Ayrıca etki-tepki kontrol aracı,bu bölümde tanımlanabilir.Etki-Tepki Kontrol Aracı, bu bölümde tanımlanabilir.Etki-tepki kontrol aracı,projedeki sapmaların miktarlarına göre haberdar edilecek proje Taraflarının tanımlanmasını içeririr

Proje Tanımlama Dokümanı( Örnek-1)

1-Arka Plan
a. Projeyle ortaya çıkarılmak istenen ürün ve hizmeti tanıtınız
b. Projenin ortaya çıkış nedenlerini yazınız
c. Projenin ortaya çıkışında etkin rol oynayan kaynaklar kimler/nelerdir? Tanımlayın
2-Amaçlar
a. Projenin öngörülen başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyiniz.
b. Proje için öngörülen parasal kaynağı (bütçeyi) belirleyiniz.
c. Bu projeyle ulaşmak istenen başka hedefler varsa tanımlayınız.
i. Pazar payı artış oranı hedefi
ii. Rakipler arasındaki hedef sıra
iii. Dönemsellik kar/ciro göstergelerindeki hedefler
3-Projenin Ana Aşamaları/Projenin Kapsamı
a. Proje hangi ana aşamalardan oluşmaktadır.
4-Kısıtlar
a. Bütçe kısıtı
b. Proje süresi kısıtı
c. Aşamalara ait zaman kısıtı
d. Tedarikçi Kısıtları
e. Üretim/Hizmet kapasitesi kısıtları
f. Politik kısıtlar(devlet v.s)
5-Varsayımlar/Kabuller
a. Proje süresindeki gerçekleşmesi beklenen değişkenler ve bu değişkenlerin değerlerine ait varsayımı belirleyiniz.
i. Talep tahminleri
ii. Maliyet artış dönemlerinin ve oranlarını tahminlenmesi
iii. Teknolojik gelişmelere ait tahminler
iv. Pazara ait tahminler
v. Makro ekonomik göstergelerin tahminleri
6-Başarı kriterleri
a. Yukarıda tanımlanan kısıtlar ve varsayımlar altında belirlenen hedeflere ulaşmadaki toleranslar
i. Hedef süreden sapma toleransı
ii. Hedef bütçeden sapma toleransı
iii. Diğer hedeflerden sapma toleransı
iv. Ürünün/hizmetin işlevinde kabul edilir değişiklikler
v. Planların hedeflenen revizyon sayısı
7-Riskler
a. Proje sürecinde karşılaşabilecek riskler nelerdir?
b. Risklerin etkilenebileceği süreçler nedir?
c. Riskleri önleme planları nedir?
8-Teslimatlar
a. Hazırlanması gereken raporların, analizlerin, labr. Sonuçlarının v.b sıklığı ve içeriği nedir ve kimlere iletilecektir?
b. Projenin başlatılması veya devam ettirilmesi için gereken izinler onaylar nedir?
9-Kaynaklar
a. Projenin aşamalarında görev alacak kaynaklar veya departmanlar için görev atama matrisi var mı?
b. Gerekli/mevcut/yedek tedarikçileri tanımlanmış mı?


Proje Tanımlama Dokümanı( Örnek-2)
1-Özet
2-Ön bilgiler
* Devlet politikası ve sektörel politika
* Sektörün özellikleri
* Projeden yaralanalar ve ilgili taraflar
* Ele alınacak sorunlar
* Diğer Müdahaleler
* Mevcut belgeler(ön fizibilite)
3-Müdahale
* Projenin hedefi
* Projenin amacı
* Sonuçlar
* İşlemler
4-Varsayımlar
* Çeşitli düzeydeki varsayımlar
* Riskler ve esneklik
5-Uygulama
* Araçlar
* Organizasyon ve uygulama ilkeleri
* Zaman çizelgesi
* Maliyet tahmini ve finansman planı
*Özel koşullar ve hükümetin aldığı eşlik edici önlemler
6-Sürdürülebilirliği etkileyen faktörler
* Politika desteği
* Uygun Teknoloji,
* Çevrenin korunması,
* Sos-yo kültürel konular
* Kurumsal kapasite ve yönetim kapasitesi
* Ekonomik ve finansal analiz.
7-İzleme ve Değerlendirme
* İzleme göstergeleri
* İncelemeler ve değerlendirmeler.
8-Sonuç ve Öneriler

Hiç yorum yok:

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE