2000'li Yıllarda Proje Yönetimi

Proje yönetimi 2000'li yıllarda nasıl olacaktır?
Bu soru “işler nasıl olacaktır?” ve “gelecekteki yaşam stilimiz ne olacaktır?” gibi
sorulardan çok farklı değildir. Bazı spekülasyonlar bu soruların yanıtlanmasında yardımcı
olmaktadır;
1-Mühendislik ve teknoloji ağırlıklı işlerin ağırlığı her beş yılda bir kendini katlayacaktır.
2-Bilgisayar teknolojisi her iki yılda bir kendini katlayacaktır.
3-Ürün-hayat çevrimleri kısalacaktır.
4-Daha kısa ürün geliştirme süresinde yeni ürün talebi artacaktır.
5-Yönetici ve idareciler daha hızlı stratejik karar almak için daha çok bilgiye ihtiyaç
duyacaklardır.
6-Bir çok yönetici, işten çok insana odaklanacaktır.
7-İdareciler, yıllık 10 milyon dolarlık iş hacmini yönetmekten 50 milyon dolarlik iş
hacimlerini yönetmeye başlayacaklardır.
Yukarıdaki maddeler, gelecekteki iş yapma tarzımızdaki olası değişikliklere işaret
ederken, geleceğin proje yöneticileri ile ilgili ipuçlarını da vermektedirler.

Organizasyonel Etkiler
Geleceğe ilişkin yorum yapabilmek, tutucu bakış açısı ile bile çok büyük bir hayal gücü
gerektirir. Kar odaklı çalışan orta düzey yöneticiler üzerinde çok büyük değişiklikler
olacaktır. Kar merkezlerinde, geleceğin yöneticilerinin ve idarecilerinin (kar odaklı
çalışanlar) yetiştirilmesi için en uygun metod Proje Yönetimi gözükmektedir.
Kısa vadeli yaklaşımlar ve uzun vadeli gerçekleşmeler/etkiler nedeniyle temel iş
prensiplerimizle ilgili ciddi revizyonlara ihtiyaç duyulmaktadır. İş hayatı ve hükümet
birbirine zıt görüntüler sergilemekte, bu da verimliliğin azalmasına sebep olmaktadır.
Teknoloji dünyayı küçültmekte ve bu suretle birçok operasyonel görevin eskimesine yol
açmaktadır. Geçtiğimiz 20 yıldaki gibi bir büyüme olursa, teknolojik anlamda ana
değişikliklerin olmasını beklemeliyiz. Proje Yönetimi, gerçekçi kar artışları sagladığının
farkına varılmasıyla, geniş bir alanda kullanılacak ve onaylanacaktır.
Değişim yavaş olur ve otomasyona geçiş dirençle karşılaşırsa bir çok organizasyon 20
yy'ın eski yöntemlerine mecbur kalacaktır. Verimlilik artışı, sadece Proje Yönetiminin
temel bileşenleri olan iç kaynakların paylaşımı ve yatay iş akışları ile gerçekleşecektir.
Proje Yönetiminin organizasyonel biçimi, klasik organizasyona kıyasla daha kolay
olduğundan gelecek 20 yıl içerisinde bir çok uluslararası firma buna geçecektir.
Fonksiyonel uzman pozisyonları sadece organizasyonel hat bileşeni olarak kalacaklardır.
Bir çok organizasyon, iç operasyon sayısını azaltacak ve tüm fonksiyonel disiplinleri
matris yapıya dönüştürecektir.
Proje Yönetimi yapısı ve Proje Yöneticisi pozisyonu olgunlaşacak ve fazla maliyetleri
düşürmek için Proje Yöneticisi ile üst yönetim arasındaki bürokrasi katmanları elimine
edilecektir. Bu durum üst yönetim pozisyonlarının, Proje Yöneticisi pozisyonlarından gelen
kişilerce olacagını göstermektedir. Çünkü, Proje Yöneticileri tüm firma operasyonlarında
yer alırlarken, bu konuyu gözardı eden Fonksiyonel Yöneticiler ise sadece kendi
birimlerinin operasyonlarına hakim kalmakla yetineceklerdir.

Proje Yönetimi, Ürün Yönetimine Karşı
Geleceğin organizasyonları, Proje Yönetimini anlamadan uygulamaya kalktıklarında
operasyon prosedürlerine zarar vereceklerdir. Bu problemi çözmek için ise insan miktarını
(dolaylı) yavasça arttıracaklardır. Bu konudaki düşünce tarzı (“eğer bu problemlere yeni
kaynaklar atarsak onlar bunu halledeceklerdir” düşüncesi) çogu zaman, zayıf iletişim,
güvensizlik, ve eforların yanlış kullanımı yüzünden başarısız olacaktır.
Bu problemleri çabuk çözme gerekliliği, yönetimin, verimliliği ve etkinliği arttıracak kalıcı
iş güçleri ya da proje ekipleri kurmayı düşünmesini sağlar. İş gücü yönetiminde, başarının
sürekliliği için yöneticiler tam zamanlı Proje Yönetimini benimseyeceklerdir. Firmaların,
parça parça Proje Yönetimine girmeleri felaketlerle sonuçlanacaktır.
Proje Yönetimi ve Ürün Yönetimi aynı anlama gelecektir. Geleceğin firmaları pazara göre
şekillenecek ve her pazar bölümü bir bölüm yöneticisi tarafından yönetilecektir. Ürün
yöneticileri, sadece bir seviye altlarındaki proje ekibiyle çalışacaklardır. Proje ekibi,
ürünün tüm operasyonundan sorumlu olacak ve üst yönetimle beraber planlamada yer
alacaklardır. Ürün yöneticileri, operasyonlardan sorumlu yöneticilere rapor verecekler,
Proje Yöneticileri ise pazarlamadan sorumlu yöneticilere rapor vereceklerdir.
Ürünler ve uygulamalar, daha çok teknik temelli olacak, geleceğin Proje Yöneticileri 25-
35 yaşları arasında olacaktır. Bu Proje Yöneticileri üretim, tasarım, işleme ya da
laboratuar eğitimlerinden geçmis olacaklardır. Etkin kişisel beceri ve iş bitirme yeteneği
görülen kişiler Proje Yönetimi pozisyonlarına terfi ettirileceklerdir. Üst yöneticiler ya proje
ekiplerinde yer alacaklar ya da idari proje ekibi gibi çalışarak, projelerin
önceliklendirilmesi ve izlenmesi rolünü üstleneceklerdir.

Bilgisayarın Rolü
Bilgi-işlem yöneticileri için Proje Yönetimi bir yaşam tarzı olacaktır. 1970'lerden bu yana,
çapraz fonksiyonel katılımlı karmaşık ve sistematik bilgisayar sistemlerine ilişkin
çalışmalar Proje Yönetiminin gelişimini hızlandırmıştır.
Bilgisayar sistemlerinin başarı ile kurulmaları, fonksiyonel birimlerin işbirliğine bağlıdır.
Beklenen sonuçlara ulaşılıp, ulaşılmadığını anlamak için ise bilgi alış verişi ihtiyacı
doğmuştur. Veri işlemede Proje Yönetimi 2000'li yıllarda itici bir güç olacaktır. Çünkü,
organizasyon bütünündeki birimler daha entegre olacaklardır.
Büyük ve karmaşık projeler, sosyal programları, enerji ve çevre programlarını içerecektir.
2000'li yıllarda finans, insan ve malzeme temelli kaynaklar daha da sınırlı bir hale
gelecektir. Bunun anlamı, artacak kontroller, önceliklerin belirlenmesi, çabuk karar verme
analizleri ve tüm proje kontrolünde artışlar olacaktır. Bilgisayarlar, tüm kontrol
alanlarında özellikle kullanılacaklardır. Gelecekte, büyük köklü değişikliklerin olacağına
ilişkin yeterli kanıt mevcuttur. Teknolojik atılımlar ve azalan maliyetlerle birlikte mikro
işlemciler ve akıllı terminaller bu büyümenin mekanizmasini oluşturacaklardır.
Yazılım proje planlama modelleri çok daha fazla kullanılacaktır. Akla yatkın olan, Proje
Yöneticilerinin evleri dışında daha çok çalışacakları olmasına rağmen bugünkü eğilim,
klasik ve matris organizasyonun ortadan kalkacağı yönündedir. Bireyler ya da gruplar,
evlerinden iletişim teknolojilerini kullanarak çalışabileceklerdir. Ne var ki, stratejik karar
merkezi ve organizasyonel merkezler firma bünyesinde kalacaktır. Büyük projeleri
bilgisayar bağlantıları kurarak bir arada izlemek mümkün olacaktır.
Bilgisayar, bir çok seviyede çalışanların yerine geçecektir. Genel müdür, donanım ve
sistem personeli idari karar verme grubu olacaktır. Bu grup, Proje Yöneticilerinin
yöneticisi olarak, proje planı temelinde iş-akış planını ve ana üretim planlarını
uygulayıcılara ileteceklerdir.
Akıllı terminaller, proje kontrolünde artan bir role sahip olacaklardır. Ekranlardan dakika
dakika maliyet kontrolü yapilabilecektir. Düzenleyici faaliyet ve ödünleşim (trade off)
analizi anında yapılabilecektir. Stok kontrol problemleri tarihe karışacaktır. Proje
Yöneticileri projelerini tümüyle görebilecek hatta ortak kullandıkları kaynakları diğer
projelerde de izleyebileceklerdir.

İş Organizasyonlarına Etkisi
Bugünün kapitalist yarı müdahaleli yapısının devam edeceğini düşünürsek gelecekteki iş
organizasyonlarının pazarlama ve üretim yeterliliği ile rekabet etmeyeceğini aksine
yönetim kabiliyetlerinin ve teknolojik bilginin (know-how) önem kazanacağını
söyleyebiliriz. Bu varsayım şuna dayanarak yapılmıştır; Operasyonel planlama, üretim,
üretim kontrolü, yönetim ve hatta planlama otomatize olacaktır. Başarılı firmaları
diğerlerinden ayıran özellik stratejik planlama yapması, uygun ürünleri geliştirmesi,
hükümet müdahalelerinden daha az etkilenmesi ve ortamdan kaynaklanan değişikliklere
doğru cevap geliştirebilmesi olacaktır.
Üst yönetim, iş operasyonlarına daha çok doğrudan katılacak ve bütünsel kontrolde
bulunacaktır. Firma yazılımları, stratejik hedeflerin ve kisa vadeli amaçların eylem
planlarına dönüşmesini sağlayacak ve gerçekleşmeleri de üst yönetime doğrudan
raporlayacaklardır.

Proje Yöneticisinin Rolü
Yukarida açıklananlar, matris organizasyonun esnekliği ve Proje Yöneticisinin projeye
ilişkin değişikliklere adaptasyon kabiliyeti varlığının sürecini gösterecektir. Tekrarlayan
operasyonlarda otomasyon ve bilgi işlem teknikleri, teknolojinin yettiği oranda en etkin
çözümü verecektir. Sadece, ilk ve tek olan projelerde, (örneğin AR-GE projeleri) Proje
Yöneticisinin liderliğine ihtiyaç duyulacaktır.
Aşağıdaki Proje Yönetimi becerileri gelecekte önemli olacaktır:
1- Mevcut kaynak kısıtları ve performans gereksinimleri altında sonuç üretebilmek. Proje
amaçlarına ve bunların nasıl başarılacağına ilişkin kesin planlamaya bütünsel bakış ile
gerçekleşir.
2- Proje ekibini yönlendirmek için gerekli olan liderlik. Sonuçların raporlanması ve
kontrolü ile ilgili geri besleme otomatik olacağından çok fazla uğraş gerektirmeyecektir.
3- İletişim, kaynaklar arasında ortaya çıkan çatışmaların çözümlenmesinde
kullanılacaktır. Gelecekte bilgisayar - insan çatışmasının da çıkabileceği hayal edilebilir.
Geleceği Proje Yöneticisi bir tek projelerin operasyonel planlamasıyla ilgili olacaktır.
Bilgisayar, her ne kadar gerçekçi katkıda da bulunsa da alternatiflerin tanımlanmasında,
farklı ortamların tahmin edilip, testlerin yapılmasinda, amaçlara ulaşmak için operasyonel
planın düzenlenmesinde, başarısız olabilir. Proje Yöneticisinin sistem bakışı, doğru
alternatifleri seçmesine ve seçilmis eylem planının uygulanmasında proje ekibine liderlik
edebilmesini sağlayacaktır.

Proje Yöneticisi Seçimi Ve Eğitimi
Gelecekte Proje Yöneticilerinin daha çok sorumluluk üstleneceklerini düşünürsek,
eğitimlerini değerlendirmek önemli hala gelmektedir. Bu doğrultuda, personel kayıtları,
akademik başarılar, performans değerlendirme sonuçları, psikolojik testler ve kariyer
geliştirme kayıtları Proje Yöneticilerinin seçiminde kullanılacaktır.
Formal eğitim, Proje Yöneticileri için iş hayatında tam anlamıyla bir ölçü olmamakta,
değişen dünya koşullarına ayak uydurabilmek için kendilerini sürekli güncellemeleri
gerekmektedir. Aldıkları formal eğitim disiplininin yanısıra, iletişim ve genel yönetim
becerilerine, insan - makina - bilgisayar ilişkileri konusunda bilgiye, devlet kaynaklı
kısıtlar hakkında bilgiye, politik kararların içeriklerini anlamaya, iş ekonomisine bütünsel
bakmaya ve insan davranışını anlamaya gereksinim duyacaklardır.
Kariyer gelişimlerinin değişik noktalarında Proje Yöneticileri üst yönetimle sürekli bir ilişki
içinde olacak, stratejik hedeflerin nasıl geliştirildiğini, bu hedeflerin nasıl proje amaçları
haline getirildiğini ve proje sonuçlarının organizasyonu nasıl etkilediğini anlamaya
çalışacaklardır.
Üniversiteler, lisans ve lisansüstü Proje Yönetimi eğitimleri vermeye başlayacaktır.

Performans Ölçümü
Güçlü bilgi sistemleri, uygun kontrol gelişimi, geri besleme ve rapor şablonları ile yönetsel
performansların değerlendirilmesi oldukça tarafsız bir hale gelecektir. Performans
değerlendirme, belirlenen amaçları temel alacak ve bu amaçlara göre performans
ortamsal koşullar gözönünde tutularak değerlendirilecektir. Bugün, bir çok sistem sadece
belirlenmiş performans amaçları ile gerçekleşen performansın karşılaştırılmasına dayanır.
Bugünkü sistemler ya değerlendirmeyi etkileyecek ortamsal değişiklikleri göz ardı ederler
ya ortamsal değişikliği abartırlar ya da performans standartlarını ayarlamada dış kısıtları
kullanırlar. Bilgi sistemi veri tabanı (MIS) kullanımı, kesin analizi ve Proje Yöneticisi
çalışma sonuçlarının daha iyi değerlendirilmesini sağlayacaktır.
Tam bilgi ve güçlü bilgisayar desteği olduğunda yönetsel performansın gerçekçi
değerlendirilmesi “operasyonel planımızdan saparsak ne olur?” ya da “planımızı tam
anlamıyla gerçekleştirirsek ne olur?” gibi sorulara cevap vermekle mümkün olacaktır. Üst
yönetimin belirlediği stratejik hedeflerin kalitesi projenin amacının uygunluğunu gösterir.
Geleceğin Proje Yöneticilerince yapılacak operasyonel planlamanın kalitesi projenin
başarısını belirleyecektir.

Hükümet
Proje Yöneticisinin gelecekteki rolüne ilişkin analiz, çalışacağı ortamın analizi yapılmadan
mümkün değildir. Muhtemelen hükümetin vatandaşlar üzerindeki etkisi artmaya devam
edecek ve çevresel kanunların etkisi hızla artacaktır. Hükümet, yenilenemeyen
kaynakların güçlendirilerek geri dönüşümünü sağlamaya çalışacaktır.

Sosyal Değişim
Üretim otomasyonunda ve iş gücü talebindeki artışla beraber işyerlerinden ayrılma
yılginlığa sebep olacak, çalışma süreleri azalacak, var olandan daha çok bos vakit olacak,
eğitim artacak, ve iş ile eğitimi birbirinden ayırmak zorlaşacaktır. Bilgi değişikliği
çalışanların tek bir kariyere odaklanmalarını imkansız kılacak, bir çok kariyer beklentisi
yaratacaktır. Esnek çalışma saatleri kavramı daha çok onaylanacaktır. İş gücü daha mobil
hale gelecektir. Esnek saatlerden dolayı ise projede görev alan bireylerin motivasyonunda
yükselme görülecektir.

Demogrofi
Köyden kente göç, kültürel ve eğitimsel farklılıklar devam ettiği sürece kalifiye olmayan
çalışan sayısını arttıracaktır. Din, siyaset, spor, cinsiyet ve kültür, organizasyonlarda
önemli rol oynayacaklardır. Bu farklılıklar, kalifiye personelin motivasyonunu bozabilecek
bu da Proje Yöneticisinin görevini zor ve karmaşık bir hale getirecektir.

Fiziksel Kaynaklar
Organik kaynakların gelecekte tükenecekleri endişesi inorganik kaynaklara doğru
yönelmeye yol açacaktır. Bir çok ülke, inorganik maddeleri (çinko, bakir vs.) reserve
etmeye başlamışlardır. Ülkeler ellerindeki kaynakları birbirleriyle degişme yoluna
gitmekte ya da OPEC benzeri karteller oluşturmaktadırlar. Proje Yöneticileri projeleri için
gerekli kaynaklarla ilgili alternatifleri degerlendirmek ve geri dönüşümü mümkün
kaynaklar kullanmaya yöneleceklerdir.

Pazarlar
Pazarın değişkenliği artmaktadır. Proje Yöneticisi değişikliklere karşı çabuk cevap
verebilmenin yollarını aramalıdır. Proje ekibine verilen hedef ve amaçlar, proje sürecinde
sürekli değişebilecektir. Böyle bir ortamda istatistik - olasılık önem kazanacaktır.
Firmalar sadece ulusal kalmayacak bunun da ötesine geçip, bir veya birden fazla ulusun
oluşturduğu siyasi yapıların içine gireceklerdir. Böyle bir yapıda, Proje Yöneticisinin görevi
zorlaşacak, karmaşık hale gelecek, farklı kültürden insanların koordinasyonu, bir çok lisan
ve farklı yetenek seviyeleri ile uğraşmak zorunda kalacaktır.

Yaşam Biçimleri
Yaşam, hızlı değişim sonucu daha karmaşık hale gelecek, tek kariyer beklentisi yerine
birden fazla kariyer beklentisine yönelim olacaktır. Bu da insanların aynı sektör içinde
farklı iş yerlerinde çalışmalarından öte, farklı sektörlerde bile görev alma isteği ortaya
çıkaracaktır.
Teknolojinin iş hayatına girişi uzmanlıkların sektörel özellilklere sahip olmasını
gerektirmeyecek, bir mühendis her türlü üretim/hizmet sistemini Girdi-Süreç-Çıktı
esasına dayanarak tasarlayip, yürütebilecektir.
Yazan: Savaş ŞAKAR

Hiç yorum yok:

Yayınlananlar

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE