Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında Kullanılan Teknikler

Sürekli Geliştirme Tekniği:

"PDCA" = "PUKÖ" Döngüsü (The Shewhart Cycle)
PDCA döngüsü, kalitede sürekli geliştirmeye yönelik sistematik bir yaklaşımdır.Uygulama adımları:
1- Sürekli geliştirme için bir yaklaşımın planlanması.
2- Planlanmış aktivitelerin uygulanması.
3- Sonuçların kontrol edilmesi.
4- Sonuçlara göre önlem alınması.

Fikir Üretme Teknikleri:

1- Beyin Fırtınası(Brainstorming)
Spesifik bir problem ya da konu hakkında fikirler listesi üretmek için kullanılan bir grup tekniğidir Uygulama adımları:
1- Oturuma başkanlık edebilecek bir başkan belirlenir.
2- Oturumun konusu açık bir şekilde izah edilir.
3- Görüşülecek konu herkesin görebileceği bir yere yazılır.
4- Gruptaki herkes sırayla konu hakkındaki düşüncesini söyler.
5- Mümkün olduğunca az düzeltme yapılarak, düşünceler alt alta yazılır ve numaralandırılır.
6- Hiçbir düşünce üzerine tartışma yapılmamalı ve fikirlere müdahale edilmemelidir.
7- Mümkün olduğunca herkesin katılımı sağlanmalıdır.
8- Gruptaki herkesin "PAS" geçmesiyle oturum sona erer.
9- Oluşturulan fikirler listesi bir kağıda kaydedilir.

2- Beş''Neden''
"Sürekli olarak "NEDEN" sorusu sorularak bir problemin "Kök Sebebleri"ni araştıran bir tekniktir.Uygulama adımları:
1- Problem spesifik bir şekilde açıklanır.
2- Neden olduğu sorulur.
3- Eğer cevap kök bir sebebi açıklamıyorsa tekrar "neden" diye sorulur.
4- Problemin kök sebebi bulunana kadar "neden" sorusuna devam edilir.
Not : Problemin kişiden kaynaklanan tarafından çok süreç üzerinde yoğunlaşması yararlı olacaktır.

Karar Verme Teknikleri:

1- Çoktan Seçmeli:
Fikir üretme teknikleri ile üretilen fikirleri listesindeki, en önemli düşüncelerin belirlenmesi için kullanılan bir grup tekniğidir.Uygulama Adımları:
1- Her üyeye yaklaşık olarak, listedeki madde sayısının yarısı kadar "oy" verme hakkı tanınır:
2- Her üye sahip olduğu oy sayısı kadar, önemli gördüğü düşünceye oy verir.
3- Oylanan her maddeye bir çetele konur.
4- En çok oyu almış olan ilk 5-6 madde belirlenir.

2- Nominal Grup Tekniği
Bir grubun tüm üyelerinin, kararlarını kullanarak belirlenmiş olan "Yeni Fikirler" listesini öncelik sırasına göre listelemeye yarayan bir metottur. Uygulama adımları:
1- Listedeki her bir fikir için bir harf belirlenir.
2- Gruptaki her üye, belirlenen bu harfleri bir kağıda yazar.
3- Her üye kendi önceliğini kullanarak, öncelikli listesini oluşturur.
4- Üyelerin oluşturmuş olduğu bu listeler derlenerek, en yüksek öncelikli ve en düşük öncelikli fikirler belirlenir .

3- Hedef Saptama(Benchmarking – Kıyaslama)
Bir organizasyondaki süreçleri, bir başka organizasyondaki benzer süreçlerle karşılaştıran bir ölçüm metodudur.Uygulama adımları:
1- Hem organizasyonunuz hem de sizin için en önemli olan süreci ve o sürecin ölçüm kriterlerini belirleyiniz.
2- Belirlemiş olduğunuz süreci kullanan organizasyonların bir listesini oluşturun.
3- Her bir organizasyondan edineceğiniz spesifik bilgi tiplerini belirleyerek, bilgi toplamak için organizasyonlarla temas kurun.
4- Toplamış olduğunuz bilgileri derleyerek, süreç ölçüm kriterleri sonuçlarını iyiden kötüye doğru sıralayın.
5- Sürecinizi, en iyi ve en kötü durumla karşılaştırarak, farklılıkları belirleyiniz·

Problem Analiz Teknikleri
1- Akış Diyagramı
Birsürecin ana basamaklarını grafiksel olarak gösteren bir yöntemdir.Uygulama Adımları:
1- Süreci tanımlayın ve sürecin başlangıç ve bitiş noktasını belirleyin.
2- Sürecin yürürlükte olan halini, başlangıçtan bitime kadar tüm safhalarını, uygun semboller kullanarak çizin.
3- Sürecin sizce en ideal ve en etkili olabilecek şeklini çizin.
4- Yürürlükteki süreç akış diyagramı ile, ideal süreç akış diyagramını karşılaştırın.
5- İki akış diyagramı arasındaki farklılıkları belirleyerek bu farklılıkları ortadan kaldıracak düzenlemeleri yapın.
6- Farklılıklara neden olan problemler ortadan kaldırıldıktan sonra, yeni süreç akış diyagramını çizin.

2- Sebeb-Sonuç Diyagramı(Balık Kılçığı Diyagramı)
Analiz edilen problem, objektif, amaç vs. İle bunları etkileyen faktörler arasındaki ilişkiyi grafiksel olarak tasvir eden bir metottur. Balık Kılçığı veya Ishikawa Diyagramı da denir.Bu metot;
- Olumlu veya olumsuz bir probleme ya da bir çıktıya neden olan faktörleri belirler.
- Sık sık şikayet ve konu dışı tartışmalara meydan vermeksizin spesifik bir konu üzerinde yoğunlaşmayı sağlar.
- Problemin kök sebeplerini belirlemede planlı bir yaklaşım kullanır.
- Yeterli veriye sahip olmayan bölgeleri tanımlar.
Uygulama Adımları:
1- Analiz edilecek olumlu ya da olumsuz nesne diyagramın sağ tarafındaki kutu içine yazılır.
2- Problem üzerinde etkisi olan kategoriler belirlenir.
3- Fikir üretme teknikleri de kullanılarak, her bir ana kategorideki faktörler ve alt faktörler belirlenir.
4- Tekrarlanan alt faktörler ve verilere dayanan, etkisi büyük olan faktörler belirlenir.
5- Listeleme önem sırasına göre düzenlenir.

NOT : Sebep – sonuç analizinde, olumsuz objektif yerine olumlu objektif kullanmak daha yararlı
olur.

Hiç yorum yok:

Yayınlananlar

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE