Ürün Geliştirme Prosedürü

1.AMAÇ
Bu prosedür, şirketin ürün geliştirme faaliyetlerinin kontrollü şartlar altında başlaması, yürütülmesi ve tamamlanması ile ilgili esasları açıklar.
2.KAPSAM
Bu prosedür, şirketin bütün ürün geliştirme faaliyetlerini kapsar.
3.SORUMLULAR
Bu prosedürün uygulanması ar-ge müdürü sorumluluğundadır.
4.TANIMLAR
Yenilik: Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmeyi; estetik alana yönelik ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm farklılıklarından ibaret basit değişiklikler hariç teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinliği ,
Üründe yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren bir ürünü
Üretim yöntemlerinde yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi ifade eder.
Teknik: Üretimde kullanılan, bilimsel bilgiye dayalı, metodik süreçlere (proseslere) ilişkin bir bilgi kümesi.
Teknoloji: Teknik üretme ve bu tekniğin uygulanması ile ilgili gerekli alet, teçhizat, makine ve malzemeleri geliştirebilme bilgisi.
Ar-Ge: İnsan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi birikiminin artırılması ve bu birikimin yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması amacıyla sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar.
Araştırma Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, sonuçta doğacak fikri ve sınai mülkiyet hakları ile bu hakların ilgililer arasındaki paylaşım esasları belirlenmiş, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel esaslara uygun olarak yapılmış çalışmalar.
Geliştirme Projesi: Araştırma sonuçlarını, faydalı araç-gereç, malzeme, hizmet/ürün, yöntem,sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesine ya da mevcutların teknolojik açıdan daha da iyileştirilmesi ve/veya ürün/üretim yöntemleri bazında yenilik yaratılması için kullanılmasına yönelik geliştirme çalışmaları ile teknoloji uyarlamalarını içerir.
Ar-Ge Projeleri: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarları, sonuçta doğacak fikri ve sınai mülkiyet hakları ile bu hakların ilgililer arasındaki paylaşım esasları belirlenmiş, yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin geliştirilmesi veya yeni bir teknoloji geliştirilmesi konusunda bilimsel esaslara uygun, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin aşamalarını içerecek biçimde hazırlanmış ve sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesine yönelik çalışmalardır.
Proje Yöneticisi: Projeyi gerçekleştirecek ekibi kuran, proje çizelgesini hazırlayan, proje lideridir.
Proje Çizelgesi : Aktiviteler arası ilişkilerin belirlenmesine, her bir aktivite için zaman ve maliyet kestirimlerinin yapılmasına, kritik aktiviteleri belirleyerek insan, para ve malzeme kaynaklarının etkin kullanımına hizmet eden şematik gösterimdir. Aşamaları:
1.Projenin ve tüm aktivitelerin tanımlanması (İş Ayrım Çizelgesi) 2. Aktiviteler arasındaki ilişkilerin ve öncelikli sıralamanın kurulması 3. Tüm aktiviteleri birbirine bağlayan serimin (proje ağı) çizilmesi 4. Her aktiviteye zaman ve maliyet tahminlerinin atanması 5. Serim üzerindeki en uzun yolun hesaplanması (kritik yol) 6. Serimin, proje planlaması, gözlenmesi ve kontrolünde yardımcı olarak kullanılmasıdır.
Proje Ekibi: Proje aktivitelerini üstlenen insanlardır. Aşamaları:
1.Oluşum:Grubun girdiği ilk aşamadır. Grup üyeleri birbirleri ile tanışırlar, projenin genel amacını ve ekip yapısının nasıl olacağını öğrenirler. Bu aşamada, proje yöneticisinin amacı, ekip üyelerinin, proje örgütü, iletişim yapısı ve temel sorumluluklarını anlamalarını sağlamaktır.
2.Karışma: Ekip hızla,, basit görevler için verilen duygusal yanıtların ve grup içi çelişkilerin ortaya çıktığı karışma aşamasına girer. Karışma davranışları ekip üyelerinin verilen görevleri anlamaya başlamaları ve proje liderlik yapısını sınadıkları tipik bir dönemdir. En çok görülen tepkilerin nedenleri, görevin büyüklüğü, verilen zamanın az olduğunun düşünülmesi ve bu aşamaya kadar yapılmış olan planlama ve izleme çalışmalarının göreceli olarak az olmasıdır. Proje yöneticisinin görevi bu normal aşamanın geçirilmesinde ekip üyelerine yardım etmek ve çelişkilerin kabul edilebilir bir düzeyde çözümlenmesini sağlamaktır.
3.Düzenlenme: Bu dönemin özelliği, görevlerle ilgili düşüncelerin açıkça ifade edilmesi, iletişimin düzenli olması, ekip üyelerinin daha işbirlikçi olmaları ve uyum göstermeleri ile tanımlanır. Bu safhada ekip, ekip üyelerinin performanslarından beklenenleri oluşturur ve bireyler ekip içindeki gerçek rollarini tanımlarlar. Proje yöneticisi, bilginin etkin biçimde dağıtılmasını özendirerek ve ekip içinde birlik, yüksek moral ve üretkenliğin artırılmasını sağlayarak çok etkin olur.
4.Çalışma: Ekip, beklentileri yerine getirmek için çalışır. Ortaya çıkan sorunlar ve çelişkiler normal seviyelerdedir. Ekip gerekli teknikleri ve prosedürleri kullanarak bunları halletmek için çalışır. Ekip üyeleri bağımsız hale gelirler ve işlevsel ilişkiler bu durumu devam ettirir. Bu aşamada, proje yöneticisinin ana rolü, ekip performansını ve birbirleri ile etkileşimlerini kolaylaştırmak ve sorunlar çıktıkça çözmektir.
5.Çözülme: Hem en kolay, hem de en zor aşamadır. Projenin sonunda ulaşılan yüksek performans seviyeleri çok büyük kişisel tatmin verir. Bu durumda, sıkı çalışma temposu ve yoğun katılımın ardından gelen çözülme ile büyük bir boşluk duygusu ve bir sonraki proje için endişe oluşabilir. Proje yöneticisi, olumlu bir ortamın yaşanması için uğraş vermelidir. Ekip ve ekip üyelerinin performansları ile ilgili tanıtım ve kutlamaların yapılması bu aşamadaki ana işlerdendir.
5.PROSEDÜR
1.Kavram Geliştirme
Yeni ürün fikirlerinin üretilmesi, değerlendirilmesi ve uygun ürün tanımının yapılması. Genel olarak kavram geliştirme süreci şu aşamalardan oluşur:
-Hedef kitlenin ve müşteri gereksinimlerinin belirlenmesi
-Literatür taraması ve rakip ürün analizleri yapılarak ürünün hedef spesifikasyonlarının oluşturulması
-Seçenek ürün tanımlarının (ürün kavram ve spesifikasyonları) yapılması, değerlendirilmesi ve uygun ürün tanımının seçilmesi
-Seçilen tanıma uygun spesifikasyonların kesinleştirilmesi
2. Teknolojik/Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik Etüdü
Ürünün tanımının belirlenmesi sonrası gerek duyulan teknoloji, teknik altyapı, beceri ve yeteneklerin belirlenmesi. Hedef Pazar boyutu ve satış tahminleri doğrultusunda yeni üründen beklenen getirinin ve harcamaların irdelendiği, yatırımın geri kazanım süresinin değerlendirildiği bir finansal analizin yapılması.
3. Tasarım Girdilerinin Oluşturulması
Ayrıntılı teknik değerlendirme çalışmalarının yapıldığı bu aşama; üretilebilirlik konusunda incelemeleri, uygun malzeme ve/veya yöntem seçiminde yardımcı olacak tüm test-analiz-ölçme ve diğer laboratuvar çalışmalarını, ilgili standartların araştırılmasını, patent hakları ve yürürlükteki ilgili mevzuata uyum çalışmalarını kapsar.
4. Tasarım, Tasarım Geliştirme ve Tasarım Doğrulama Çalışmaları
Bu başlık altında; ürün geliştirme, pazarlama ve satış sonrası hizmet faaliyetlerinin planlanması, endüstriyel ve kalite tasarımını da içeren ürün tasarımı, üretim süreçleri ve araçlarının tasarımı, mühendislik/laboratuvar modellerinin hazırlanması ve test edilmesi, test ve doğrulama yöntemleri ve araçlarının belirlenmesi, ürün konfigürasyon sisteminin ve tasarım ve testlere ilişkin dokümantasyonun hazırlanması çalışmaları yer alır.
5. Prototip Üretim
Prototip, pazara sunulacak ürünün tüm performans ve teknik karakteristiklerini içeren orjinal model anlamını taşımaktadır. Bilimsel (istatistiksel) yöntemlerle belirlenen sayıda prototipin üretilmesi, üretilen prototiplerin ticarileşme sonrası piyasa koşullarında maruz kalacakları tüm testlerden geçirilmesi, elde edilen sonuçlara göre tüm spesifikasyonları sağlayacak değişikliklerin yapılması bu aşamada gerçekleştirilir.
6. Pilot Tesis Kurulması
Proses türü üretimle elde edilecek ürünlere ilişkin;
-Varsayım ya da kavramların değerlendirilmesi
-Yeni formülasyon eldesi
-Yeni ürün spesifikasyonlarının oluşturulması
-Yeni proses(ler) için gerekli özel alet/ekipman ve yapıların tasarımı
-Prosese ilişkin kullanma yönergesi ya da uygulama esasları hazırlanmasına yönelik deneyim ve veriler elde edilmesi amacıyla model boyutta bir üretim birimi kurulması.
7. Deneme Üretimi ve Tip Testlerinin Yapılması
Yeni ürünün tam ölçekli üretim sürecinde kısıtlı miktarda üretilmesi olarak tanımlanan deneme üretimi, ürün ve sürece yönelik sorunların giderilmesi için gerekli olan testleri, tasarım değişikliklerini ve doğrulama çalışmalarını ve yeni teknik ile ekipman kullanımı eğitimlerini kapsar.
8. Satış Sonrası Sorun Giderme HizmetleriSatış sonrası ürün tasarımından ya da teknik problemlerden kaynaklanan sorunların çözümüne ilişkin çalışmaları kapsar

Hiç yorum yok:

Yayınlananlar

Dosyalar

9. kalkınma Planı.İş Planı.Kosgeb destekleri 1.Kosgeb destekleri 2.Kosgeb arge destekleri.Kosgeb Tekmerleri.Motivasyon.Hayaller.Tübitak teydeb destekleri.Oslo Klavuzu Işığında Yenilik.Frascati Klavuzu Işığında Ar-Ge.Problem Çözme Teknikleri.Proje Yönetimi.Toplam Kalite Yönetimi.Matriks Organizasyonlar.Fikri Mülkiyet Hakları.Marka nedir?.Marka başvurusu.Marka koruma.Bitki Islahçı Hakları.Patent Bilgisi.Verimlilk.6.çerçeve programı.Kobilerin 6.çerveve programına katılımı.6.çeçeve programında uluslararası işbirliği.
6.çerçeve programı projesi hazırlama .6.çerçeve programı projesi sunma ve değerlendirme.Finansal Analiz.Örnek Finansal Analiz.Finansal Başarısızlık.Sermaye Piyasası Kurumu.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi.AB'ye Özel sektörün intibakı.AB Çevre Müktesebatı.Stratejik Planlama.Bilgi Toplumu Stratejisi.Tarım Stratejileri.Kriz Yönetimi .EU Lobbying.Bilgi ekonomisinin reddettikleri.Teknokentler.Bilgi Ekonomisi.E-Ticaret'e Davet.TİKA Teknik Yardım Projeleri.Fikri Mülkiyet Hakları.Proje Yönetimi.Endüstriyel Tasarım Tescili.Tübitak Proje Destek Süreci.Pazar Araştırması ve Planlaması.Örgüt Yönetimi.Makale Yazma.Bilimsel Araştırma Teknikleri.


Yurtdışı Pazarları
Azerbaycan. Moğolistan. Türkmenistan. Kırgızistan. Kazakistan. Özbekistan. Ukrayna. Moldava. Romanya. Gürcistan. Makedonya. Bosna-Hersek.


Vizyon 2023 Teknolojik Öngörüleri
Strateji Belgesi. Üretim. Tasarım. Savunma Havacılık Uzay. Nano. Mekatronik. Malzeme. Enerji ve Çevre. Biyoloji ve Genetik. Bilişim.

Genel Bilgiler

FELSEFE
Dinler Tarihi.Atatürkçülük.
BİLİM
TOPLUM Dunya ekonomi tarihi.GIDA ÇEVRE SAĞLIK TARIM Bitki Islahı.MALZEME TEKNOLOJİ Nano Teknoloji.Bilgisayar Ağ Temelleri.ENERJİ TAŞIMACILIK UZAY Yıldızların İç Yapısı ve Evrimi.
SANAT
ROL MÜZİK EDEBİYAT YEMEK Denizlerimizdeki Balıklar.
SPOR
YAZ KIŞ MÜCADELE